fbpx

Rövidített adatkezelési tájékoztatás

 

Az IZYS Önkéntes Egészség-és Önsegélyező Pénztár, mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja tagjai és partnereinél érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatai kezelésének tiszteletben tartását.

A személyhez fűződő adatok és azok kezelése során a magyar hatályos jog eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatóban, valamint egyéb más belső szabályzatokban foglaltak szerint jár el.

Jelen rövid tájékoztatás az Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.

Jelen rövidített tájékoztatásban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Tájékoztató, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a Pénztár honlapján (ld. a linket alul).

Kik az érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a tagok.

Milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Az adatkezelés legfőbb célja az, hogy a tagok, illetve kedvezményezettjeik javára önsegélyező pénztári szolgáltatásokat, valamint egészségpénztári szolgáltatásokat nyújtson. Az adatkezelő további célja, hogy a pénztári tevékenységez kapcsolódóan az érintetteknek eseti vagy rendszeres tájékoztatást nyújtson, velük kapcsolatot tartson, információkat közöljön.

Az Adatkezelő a jogszabályi alapon kezelt személyes adatokat a törvényi határidőkig kezeli, például: a pénztártagsági jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 évig, számviteli bizonylatokat 8 évig őriz meg.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

A pénztártag a tagsági jogviszony létesítésekor ad felhatalmazást az Adatkezelő részére, hogy a megadott személyes adatait teljes körű kezelje.

A kezelt adatok köre minden olyan adatot magában foglal, melyet a pénztártag bármilyen – telefonon, emailben, levélben, személyesen – formában rendelkezésre bocsát. Az adatok jogszerű kezelése kiterjed a pénztártag által megadott haláleseti vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozók és a kedvezményezettek adataira is.

Az egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat – melyek különleges adatnak minősülnek – a Pénztár jogszabályi felhatalmazás alapján, kötelezettsége teljesítése céljából kezel.

Kik kezelik az adataidat?

A személyes adatok megismerésére a Pénztár munkavállalói, valamint megbízottjai jogosultak, oly mértékben mely a feladatuk ellátásához szükséges.

Átadjuk-e az adataidat mások részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, azonban vannak olyan eladatok, amik kiszervezésre kerültek, amiket adatfeldolgozók látnak el. Mint Adatkezelő felelünk az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Az Adatkezelő működését szabályozó törvény rendelkezése alapján az adatok megismerésére jogosult a pénztári tevékenységéhez kapcsolódó adatfeldolgozást végző szervezet. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk adatokat.

Adatkezelő hogyan gondoskodik az adatok biztonságáról?

Az adatok biztonsága érdekében Adatkezelő a legnagyobb gondossággal jár el, így kialakítja az eljárási szabályokat, valamint megteszi a szükséges technikai intézkedéseket, amelyekkel biztosítható, hogy az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok betartásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem).

Milyen jogaid vannak?

Hozzáféréshez való jog: az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely személyes adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt személyes adatai pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

Törléshez való jog: az érintett visszavonhatja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más, vagy törvényi jogalapja.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz és korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon vagy korlátozást kérjen személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen, mely bizonyos esetekben szolgáltatásokhoz való hozzáférésében jelenthet akadályt.

Hatósághoz fordulás joga: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlása, hogy a panaszos elsődlegesen közvetlenül az adatkezelőt keresse meg adatai kezelésével kapcsolatos panaszával. Ha a panasz kivizsgálása és megválaszolása nem megnyugtató számára élhet a bírósághoz, vagy a Hatósághoz való fordulás jogával.

Tájékoztatás kérést vagy egyéb jogok gyakorlását – ha azt jogszabály nem zárja ki – az [email protected] e-mail címre, az ügyfélszolgálati irodában személyesen vagy az ügyfélszolgálat levelezési címén (IZYS Pénztár, 1583 Budapest, Pf.: 49) vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehető meg.

Adatvédelmi tisztviselő adatai:

  • Név: Belányi-Sztraka Szilvia
  • Email cím: [email protected]
  • Postai cím: IZYS Pénztár – Adatkezelés, 1583 Budapest, Pf.: 49.
  • Adatkezelő: IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Letölthető dokumentum:

Adatkezelési tájékoztató

Kiszervezett tevékenységek listája