fbpx

Hasznos információk a GYES-ről

Jogosultság

GYES-re jogosult a szülő, a nevelőszülő vagy a gyám saját háztartásában nevelt

 • gyermeke 3. életévének betöltéséig,
 • ikergyermekek esetében a gyermekek tankötelessé válása évének végéig,
 • tartósan beteg vagy a súlyosan fogyatékos gyermekek esetén a 10. életév betöltéséig.

GYES-re a szülő jogán a nagyszülő is jogosult lehet, feltéve, hogy

 • a gyermek az első életévét már betöltötte és a gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
 • a szülők írásban nyilatkoznak, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak, és egyetértenek azzal, hogy a továbbiakban a nagyszülő igényelje azt,
 • a nagyszülő és a szülők esetében is fennállnak a jogosultsági feltételek.

GYES melletti munkavégzés

A gyermekgondozási segélyben részesülő személy (a nagyszülőt kivéve) kereső tevékenységet

 • a gyermek egyéves koráig nem folytathat (kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját)
 • a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlát nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A nagyszülő

 • a gyermek három éves koráig egyáltalán nem,
 • a három éves kor után pedig csak napi négy órás vagy otthon végzendő munkát vállalhat.

Igénylése

A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igénylést kizárólag írásban – személyesen vagy postai úton – lehet benyújtani

 • az igénylő munkahelyén található családtámogatási kifizetőhelynél (amennyiben ilyen működik), vagy
 • az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán.

Az igényléskor a formanyomtatványhoz csatolni kell vagy be kell mutatni:

 • az igénylő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
 • a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonatát
 • az igénylő és gyermek(ek) taj-számát igazoló hatósági igazolványt
 • az igénylő számlavezető bankja által kiállított igazolást a számla fennállásáról (ha bankszámlára kéri az igénylő a folyósítást)
 • amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel kérik a gyermekgondozási segély megállapítását, akkor a betegség jellegét igazoló orvosi igazolást
 • az állami gondoskodás alatt álló gyermeket nevelőszülőként nevelő igénylőnek, a gyámhatóság határozatát a gyermek elhelyezéséről
 • az igénylő szülővel együtt élő házastársnak a házassági anyakönyvi kivonatát
 • az igénylő gyámnak a gyámhatóság gyámrendelő határozatát
 • a gyermekgondozási segély méltányosságból történő megállapításának vagy meghosszabbításának kérelme esetén a vonatkozó jogszabálynak megfelelően külön csatolandó iratokat
 • magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat.

Összege

A gyermekgondozási segély összege nem függ a gyermekek számától, havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Amennyiben a szülő ikergyermekeket nevel, akkor gyes összege – ugyancsak a gyermekek számától függetlenül – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese.

Folyósítás

Az igénylés elbírálását követően a támogatás összegét az igény benyújtásának időpontjától a jogosult személy bankszámlájára utalják vagy postai utalványon folyósítják, illetve a munkabér kifizetésével megegyező módon fizetik ki. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, késedelmes igénylés esetén az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani. Az ellátást utólag, a tárgyhónapra járó munkabér végelszámolásával, más esetekben a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell folyósítani. Az ellátás igénybevételével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.