fbpx

Hasznos információk a GYED-ről

Ki jogosult:

 • a biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át(akár megszakításokkal is) biztosított volt,
 • a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg

feltéve, hogy a gyermekgondozási díjat igénylő személy a gyermeket saját háztartásában neveli.

A GYED-re jogosultság szempontjából szülőnek kell tekinteni:

 • a vér szerinti és örökbefogadó szülőt,
 • a szülővel együtt élő házastársat,
 • azt a személyt, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, ha az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
 • valamint a gyámot.

Az egészségbiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthető szülő a CSED (korábbi TGYÁS) illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig részesülhet gyermekgondozási díjban.

Nem adható GYED

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a szülőnek a gyermekgondozási díj:

 • ha bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja,
 • ha munkavégzés nélkül is megkapja teljes keresetét,
 • ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül
 • ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletbe) helyezték el, kivéve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,
 • ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
 • a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

Igénylés

A GYED iránti igényt írásban

 • foglalkoztatott esetén a foglalkoztatónál,
 • egyéni vállalkozó esetén a telephelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál kell bejelenteni.

A nyomtatvánnyal együtt a következő igazolásokat is be kell nyújtani, vagy be kell mutatni:

 • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát
 • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermeket örökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,
 • gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozat,
 • magánnyugdíjpénztár tag esetén a záradékkal ellátott magán-nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot,
 • az oktatási intézmény igazolása a közép-, vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejéről.

Összege

A GYED alapja a naptári napi átlagkereset, melynek megállapítása kétféle módon történhet:

 • A szülőnek van 365 napi jövedelme: Ha a jogosult szülő a gyermekgondozási díj kezdő napját megelőző naptári évben, vagy a kezdőnapot közvetlenül megelőzően visszafelé számítva rendelkezik 365 naptári napi jövedelemmel, akkor a GYED alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint állapítják meg.
 • A szülőnek nincs 365 napi jövedelme: Ha nem lehet a táppénzszabályok alkalmazásával megállapítani a gyermekgondozási díj összegét, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét tekintik a díj alapjának.

A gyermekgondozási díj összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70%-a, de maximum bruttó 137.200 forint.

A gyermekgondozási díj összegéből az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget, a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tag esetén a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat a folyósító levonja. => GYED ideje alatt is lehet pénztári adókedvezményt igénybe venni! További részletekért érdeklődjenek Ügyfélszolgálatunkon.

Folyósítás

A gyermekgondozási díj iránti igényt a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a foglalkoztató székhelye, telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár bírálja el és folyósítja.

A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

A gyermekgondozási díjat havonta utólag folyósítják, kifizetőhely esetén a bérfizetési napon, az egészségbiztosítási pénztárak pedig a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig, az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára átutalással.

Méltányosság

A társadalmi szolidaritás elve alapján az egészségbiztosítónak lehetősége van arra, hogy abban az esetben, ha a szülő nem rendelkezik a GYED folyósításához szükséges biztosítási idővel, meghatározott keretek között méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően megállapítsa a GYED-re jogosultságot annak is, aki arra nem lenne jogosult.

A pénzbeli ellátások méltányosságon alapuló engedélyezése iránti kérelmet a szülő foglalkoztatója szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz kell benyújtani.

Választás különböző pénzbeli ellátások között

A jogszabályi feltételek fennállása esetén a szülőnek az ellátás igénylésekor figyelemmel kell lennie arra, hogy amennyiben ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg

 • terhességi-gyermekágyi segélyre,
 • táppénzre vagy baleseti táppénzre,
 • gyermekgondozási támogatásra (gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás), illetve
 • gyermekgondozási díjra

is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Amennyiben a szülők a közös háztartásban élő gyermek(ek) után egyidejűleg mindketten jogosultak lennének az egészségbiztosítási ellátásokra, akkor is – a szülők választása szerint – csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani az ellátást.